Analyzujeme

Derek Rebro: (S)poznaj svojho suseda

25.01.2014 16:58
  Katarína Kucbelová je dlhodobo jednou z najvýraznejších poetiek svojej generácie. I jej aktuálne texty sú pre mňa – spolu s ostatnými veršami napr. Márie Ferenčuhovej, Zuzany Husárovej, Marcely Veselkovej, Jany Bodnárovej či, vzhľadom na debut prekvapivo, Jany Pácalovej –...

Derek Rebro: Kto sa zasa bojí Virginie Woolfovej

20.11.2013 15:20
  Keďže zborník, ktorého je nasledujúca štúdia súčasťou, má v názve prívlastok axiologický, zameriam svoju pozornosť i na hodnotovú stránku doteraz jedinej vydanej zbierky Jany Pácalovej Citová výchova (2003). Samozrejme, budem sa venovať aj jej poeticko-poetologickým kvalitám, pričom...

Daniela Lešová: Modelovanie anestetiky v textoch M. Kompaníkovej

08.10.2013 18:29
  V štúdii budú centrom záujmu prózy M. Kompaníkovej: poviedka z rovnomennej zbierky Miesto pre samotu (Koloman Kertész Bagala, 2003), novela Biele miesta (Koloman Kertész Bagala, 2006) a román Piata loď (KK Bagala, 2010), a to v súvislosti s modelovaním anestetiky[1]...

Jana Varcholová: Modelovanie lesbických vzťahov v slovenskej próze po r. 1989

02.10.2013 15:18
  Intimita je široký pojem, do ktorého možno zahrnúť vzťahy medzi mužom a ženou, ženou a ženou, ale i matkou a jej dieťaťom či otcom a synom. Termín intimita sme zvolili z toho dôvodu, že zahŕňa nielen telesnú, ale aj citovú blízkosť. My sme si na skúmanie...

Lenka Šafranová: Niekoľko poznámok ku koreláciám toposu mesta a prežívania lyrického subjektu v zbierke M. Ferenčuhovej Princíp neistoty

30.09.2013 17:56
  „Zamyslet se nad básní lze jedině odzadu, od posledního kroku k prvnímu, s otevřenýma očima si projít cestu, projitou předtím poslepu. Promyslet báseň.“ Marina Cvetajevová   Prvotným zámerom našej štúdie bolo interpretačne uchopiť topos mesta a konvergenciu priestoru...

Lenka Krištofová: Queer vo výchove a vzdelávaní

15.05.2013 20:00
  Školstvo, vzdelávanie a výchovu možno považovať za sprostredkovateľov vzorov a noriem správania. Tieto inštitúcie sú usúvzťažnené alebo nastavené socio-kultúrnymi hodnotami, ktoré im dodávajú legitimitu a zabezpečujú, že sú jednotlivcami rešpektované. Jednotlivci v rámci...

Derek Rebro: Ekofeministické verše Márie Ferenčuhovej. Človek sa vzdialil prírode - ženu v nej nehľadaj

25.06.2012 11:02
  Pokiaľ ide o poéziu písanú ženami, v ostatnom čase ma pri listovaní našimi časopismi zaujali napr. verše Marcely Veselkovej (pozri RAK, č. 4/2012), ktoré, dúfam, predznamenávajú jej ďalšiu zbierku. Mimoriadne ma potešil i básnický cyklus Márie Ferenčuhovej s názvom Fotografie...

Martina Grmanová: Otvor oči, Medúza, usmej sa a píš (písanie žien – aspekty tvorby)

04.06.2012 16:11
  „Koľkí, ak vôbec niekto, si všimnú, k čomu sa dopracúvam, prekonávajúc sa. Aká irónia, že celé moje úsilie o prekonanie ľahkého poetizmu ich presviedča len o tom, že som drsná, antipoetická,...

Erika Lalíková: Postavenie filozofa/filozofky v kontexte doby

05.03.2012 17:07
  (Na pozadí tvorby Igora Hrušovského a Etely Farkašovej)   Na prahu 2. svetovej vojny Thomas Mann vyslovil presvedčenie, že filozofia by mala byť vodkyňou života. Varoval pred jej skĺznutím do pozície umenia pre umenie, v ktorej sa nie raz a nie vždy vlastnou vinou ocitla....

Lenka Krištofová: Feministické analýzy slovenských poetiek

31.01.2012 18:13
  Rebro, Derek. 2011. Ženy píšu Poéziu, muži tiež. Inovatívne vpisovanie sa poetiek do androcentrického jazyka. Bratislava : LIC.   Dve - celkom odlišné - mottá   „Dejme tomu, že pravda je žena...“ (F. Nietzsche, Mimo dobro a zlo) „Za horou z vlčích kostí a smiechu /...
<< 1 | 2 | 3 >>