Svoje tipy a texty posielajte na: casopisglosolalia@gmail.com (prijímame iba pôvodné, inde nepublikované texty, ak nie je dohodnuté inak). 

 

Uzávierky čísel: 15. januára/apríla/júla/októbra (texty, pokiaľ nie sú naviazané na aktuálnu tému, alebo nie je dohodnuté inak, publikujeme zvyčajne v 2. až 3. čísle po najbližšej uzávierke, nakoľko obsahy skladáme v predstihu).

 

Príspevky prosíme posielať v nasledujúcej forme

 

Písmo Times New Roman, veľkosť 12 (poznámky pod čiarou 10), riadkovanie 1,5 (text zarovnávajte vľavo, nie do bloku).

Kurzívou uvádzať iba názvy diel či časopisov, citáty len z prózy či poézie, resp. z knihy, ktorej sa text primárne venuje – nie zo sekundárnej literatúry. V recenziách uvádzať ukážky z analyzovanej knihy takisto kurzívou. Za každým citátom prosíme uviesť v zátvorke číslo strany.

Vynechané pasáže označiť pomocou troch bodiek v zátvorke. Príklad: „Tradičná literárna kritika (...) u žien kritizuje napríklad digresie, uvravenosť, rozplývavosť.“

Odkazy na zdroje neuvádzať v poznámkach pod čiarou, ale priamo v texte, do poznámok pod čiaru písať len obsahové či iné doplnky.

 

Spôsob uvádzania zdrojov a literatúry

 

Rozdiel je však v motivácii: „Nechcem čítať, čo píšu iní, chcem, aby ľudia čítali, čo píšem ja“ (s. 108), hoci kurzy sú plné študentiek a študentov, ktorí „nerozoznajú dobrú vetu od zlej (...) vo vydavateľstvách už nikoho nezaujíma kvalita textu “ (s. 90). 

 

„Keďže nejestvuje ani ‚podstata‘, ktorú rod vyjadruje alebo uskutočňuje, ani objektívny ideál, na ktorý by rod ašpiroval, a keďže rod nie je faktom, ideu rodu tvoria rozličné akty rodu a bez týchto aktov by vôbec žiaden rod nebol“ (Butler 2003: 191).

 

Literatúra

BOKNÍKOVÁ, A. 2005. Viera Prokešová. In MIKULA, V. a kol. Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV.

CVIKOVÁ, J. – FILADELFIOVÁ, J. 2008. Rodový pohľad na školstvo. Bratislava : ASPEKT.

FARKAŠOVÁ, E. 1998. Etudy o bolesti a iné eseje. Bratislava : VSSS.

FREY, M. 1993. Some Reflections on Separatism and Power. In ABELOVE, H. – BARALE, M. A. – HALPERIN, D. M. (eds.). The Lesbian and Gay Studies Reader. London : Routledge.

KICZKOVÁ, Z. 1997. Vzájomný vzťah medzi verejnou a súkromnou sférou z pohľadu žien.  In Aspekt, č. 2. Dostupné na: www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/crs/publikacie/kiczkova-vztah_medzi_verejnou_a_sukromnou_sferou.pdf . Získané: 12. 10. 2012.

SOUČKOVÁ, M. 2022. Kdekoľvek pod slnkom (tma). In Glosolália, č. 3.

 

V prípade nejasností odporúčame prezrieť si konkrétne texty v časopise, ktorého archív priebežne dopĺňame.