Analyzujeme

Derek Rebro: Sympatická snaha, kontraproduktívny výsledok

11.03.2019 14:59
  Gluštíková, O. 2017. Atlas biologických žien. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov.   Už autorkina debutová zbierka Uložená do stromov (2014) bola tematicky výrazne dotovaná ženskosťou, vo výsledku však predstavovala konvenčnú zbierku reflexívnych, opisných a zážitkových...

Adriana Jesenková: Telá, ktoré zavážia

11.03.2019 14:57
  Butler, Judith. 2016. Závažná těla. O materialitě a diskursivních mezích „pohlaví“. Praha : Karolinum. Preložil Josef Fulka.   V roku 1993 vydala Judith Butler knihu Bodies That Matter: On the Discursive Limits of „Sex“. V nej sa táto feministická teoretička vyrovnáva...

Derek Rebro: O(d)zbrojujúci príbeh (ne)obyčajnej lásky

02.02.2019 15:39
  Tallo, Michal. 2018. Delta. Bratislava : Vlna – Drewo a srd.   Michal Tallo svojou druhou zbierkou potvrdzuje, že je jedným z najvýraznejších hlasov, aký naša aktuálna poézia má. Ústrednou tému knihy je (ne)opätovaná, premenlivá a vášnivá láska nadľudských, priam...

Lenka Krištofová: Intímna verejná katarzia (v tvorbe Emílie Rigovej)

26.10.2018 00:44
  Konceptuálna umelkyňa E. Rigová uvádza svoje objekty do pohybu, manipuluje ich a prostredníctvom metalepsy v nich kóduje (často i intímne) odkazy. V ostatných dielach jej tvorbu charakterizuje záujem o rómsku identitu a vytváranie a intenzívnejšie preskúmavanie...

Derek Rebro: Hendikepovaná nie je osoba, ale norma

05.08.2018 16:59
  Pôvodne som mal v úmysle napísať príspevok o troch „oneskorených debutoch“ ostatného obdobia – o knihe Marcela Lacka Hľadanie autora (2017), zbierke Apnoe Petra Ciba (2016) a diele Skúsenosti týchto dní (zvierat) (2017) Petra Brezňana. Hoci sa mi posledná menovaná zbierka javila pri...

Derek Rebro: Žena nie je jedna – ani u Strážaya

17.01.2017 11:07
  Uvažovanie o rodových aspektoch Strážayovej básnickej tvorby začnem osobnejšie. Poézia tohto autora je mi totiž dlhodobo blízka už na emocionálnej úrovni, cez intuitívne čitateľské väzby. Samozrejme, i z nadhľadu oceňujem recepčnú pôsobivosť jeho výrazového a tematického (napohľad)...

Karel Piorecký: Zuzana Husárová - lyrika lidská i technologická

06.05.2016 11:51
  Literární a transmediální tvorba Zuzany Husárové je známější a možno říci i respektovanější v nadnárodním kontextu než v kontextu slovenském či českém. Důvod je jednoduchý. V Čechách ani na Slovensku neexistuje něco jako lokální „scéna“ elektronické literatury, v jejímž rámci by mohla...

Derek Rebro: Ambícia pochovaná realizáciou

13.04.2016 07:12
  Tvorba Lucie Bizarretovej (vlastným menom Lucie Bihuncovej) mi bola viackrát odporúčaná ako zaujímavá pre feministickú či queer orientovanú kritiku. Po prečítaní doposiaľ vydaných kníh, obsahujúcich umelecky podpriemerné verše, som zámer napísať o nich stať do literárnovedného zborníka...

Veronika Rácová: Zdravie, mladosť, vitalita, (vy)kúpená identita

19.02.2015 15:17
  Ružičková, Nóra. 2012. práce & intimita. Bratislava : ASPEKT.   Podľa filozofa Davida Novitza sú individuálne identity a osobnostné vzory konštrukciami, ktoré sú utvárané podobne ako umelecké diela.[1] Ak by sme sa pokúsili definovať osobnú identitu, museli by sme ju vnímať ako...

Derek Rebro: Na pomedzí

26.01.2015 12:03
  Ružičková, Nóra. 2009. Pobrežný výskum. Bratislava : Ars Poetica & Ateliér Pluto.   Nóru Ružičkovú čitateľom a čitateľkám literárnovedného zborníka isto netreba obšírnejšie predstavovať. Keďže som sa jej doterajšej tvorbe i ja sám pomerne rozsiahlo venoval, nebudem sa...
1 | 2 | 3 >>