Etela Farkašová o bell hooks

13.08.2014 10:42

 

hooks, bell. 2013. feminizmus do vrecka (o zanietených politikách). Bratislava : ASPEKT.

Preklad: Jana Juráňová.

 

Americká feministická teoretička a aktivistka Gloria Jean Watkins (píše pod pseudonymom bell hooks) má na konte viac ako tri desiatky kníh a množstvo  článkov. Charakteristické pre jej práce je, že v nich vychádza z vlastných skúseností, predovšetkým z tých s rasovou diskrimináciou, neostáva však iba pri nich, resp. skúsenostiach mnohých ďalších čiernych žien v USA, ale usiluje sa o ich zovšeobecňujúci presah.

Úvahu o jej knižke začnem myšlienkou, ktorú autorka vložila do záverečnej časti publikácie a ktorú pokladám za aktuálnu aj pre naše prostredie. „Väčšina ľudí v našej spoločnosti v podstate nerozumie, o čo vo feminizme ide.“  S autorkiným názorom možno  súhlasiť a tak ako v mnohých iných prípadoch, aj v prípade feminizmu neznalosť môže plodiť nevraživosť, najmä ak idey, ktoré toto hnutie prináša, sú v rozpore so zaužívanými a v spoločnosti prevládajúcimi pohľadmi na svet, so stereotypnými postojmi. K neporozumeniu prispieva i to, že veľa feministických prác vzniklo v akademickom prostredí a je napísaných zložitým jazykom, používa sa v nich náročný teoretický aparát, takže ich čitateľský okruh nemôže byť veľmi široký. Aj preto, ako vraví autorka, je pre ľudí ťažké pochopiť, o čo vlastne feminizmu ide. Práve tento cieľ si vytýčila v knižke, ktorá sa medzičasom  stala „klasikou“.

Pre niekoho možno bude prekvapujúce autorkino vyznanie, že najsilnejším patriarchálnym hlasom v jej živote bol hlas jej matky. Toto vyznanie nie je náhodné, od neho sa totiž odvíja jedna z hlavných línií a ambícií knižky: ukázať, že spoločnosť patriarchálneho útlaku pomáhajú udržať pri živote tak muži, ako aj ženy, teda ľudia formovaní takou socializáciou, ktorá je založená na rodovej hierarchii, útlaku. A s touto myšlienkovou líniou úzko súvisí aj druhá: patriarchálny útlak sa nedotýka len žien, ale aj mužov, ak ich nasilu vháňa do pozícií, ktoré sú im cudzie, nanucuje im identity a roly, v ktorých sa necítia dobre.  Zrejmým dôsledkom je tretia myšlienková línia, ktorú autorka rozvíja, a to, že feminizmus nemá nič spoločné s protimužskými postojmi, tobôž s nenávisťou voči mužom, naopak, predpokladá súčinnosť, vzájomnosť mužov i žien. Ak je totiž cieľom utvárať spravodlivú (vrátane rodovej spravodlivosti), humánnu spoločnosť, spoločnosť bez akéhokoľvek útlaku a násilia, na jej budovaní musia participovať tak muži, ako aj ženy, pretože len tak môžu dosiahnuť spoločné oslobodenie, skutočnú sebarealizáciu... Azda takto by sa dala veľmi stručne charakterizovať knižka o feminizme do vrecka, dodám však, že obsahuje oveľa viac myšlienok, ktoré stoja za podrobnejšie pristavenie (napríklad o prepojení rodu a rasy, o feministickej sexuálnej politike).

 Zmienim sa ešte aspoň o téme násilia, autorka ho vymedzuje nielen ako násilie mužov na ženách, ale aj medzi osobami rovnakého pohlavia a ako násilie na deťoch, všetky tieto typy vníma v kontexte patriarchálneho systému založeného  na presvedčení, že jednotlivec s väčšou mocou môže ostatných ovládať rôznymi formami nátlaku. Autorka pokladá boj proti akémukoľvek násiliu za prvoradú úlohu feminizmu, to však znamená rozchod s  kultúrou nadvlády, ktorá chápe útlak a násilie ako akceptovateľné prostriedky sociálnej kontroly. Feminizmus by mal ponúknuť také vízie mužskosti a ženskosti, v ktorých by „pozitívne sebahodnotenie a sebaprijatie tvorilo základ  identity každej ľudskej bytosti“, tým by utváralo novú kultúru vzťahov založenú na rovnosti a vzájomnej úcte. Tento typ vzťahov môže byť základom skutočného partnerstva či už v manželstve, alebo v inom zväzku, a môže byť aj základom lásky. Ako vraví bell hooks, tému lásky feminizmus často obchádzal, preto je potrebné vytvoriť pozitívny feministický diskurz o láske ako protiváhe útlaku a ovládania. Podobne treba podľa nej posilniť duchovný rozmer feminizmu, rozvíjať feministickú spiritualitu. Knižka prináša viac podnetov na premýšľanie a azda pomôže prekonať neznalosť či jednostranné predstavy o feminizme.

                                                                                 

Pôvodne vyšlo v dvojtýždeníku Knižná revue, č. 16 - 17/ 2014.