Derek Rebro: Aký tvorca, taký koncept

02.03.2013 10:13

 

Husárová, Zuzana. 2012. liminal. Bratislava : Ars Poetica. Vizuál a grafické spracovanie: Amalia Roxana Filip.

 

Zbierka liminal je nielen v rámci poézie písanej ženami cenným osviežením. Na rozdiel od väčšiny rodovo stereotypnej a neprehlbujúco tradicionalistickej produkcie textovania našich poetiek, Husárová prichádza s premyslenou, pocitovo rafinovanou a na minulé aj súčasné experimenty napojenou poéziou.

Rovnocennou zložkou knihy je jej grafické a výtvarné spracovanie z ruky Amalie R. Filip. Práve i výraznou interferenciou medzi jazykovou a vizuálnou stránkou sa zbierka vymyká aj z toho progresívnejšieho textovania našich poetiek (N. Ružičková, K. Kucbelová, M. Ferenčuhová...). Tie prichádzajú s - nielen rodovou - subverziou, ktorá je dotovaná subtílnejšou ANestetickou introspekciou, majúcou interdisciplinárny aj spoločenský presah. Takisto (hoci v menšej miere) zohľadňujú výtvarný a grafický potenciál svojich kníh. Husárová však vykročila ráznejšie smerom k ostentatívnemu rozrušovaniu textových a grafických stratégií. Napája sa skôr na autorky Language Poetry, a to tak hrou s jazykom, ako aj dôrazom na vizuálnu a zvukovú stránku tvorby.

Básne sa vyznačujú odosobneným newspeakom, intermediálne ladeným uchopovaním mikro- aj makrosveta, vedy, výskumu, mediálnej a „inej reality“ – neopomenuteľné sú v tomto zmysle autorkine elektronické výstupy a performancie. Súčasne však pramenia v intímnom prežívaní hrdinky (najmä záverečná časť). Zbierka je vlastne konceptom dňa, akého sme (hoci v inej podobe) svedkami pri diele Day od Kennetha Goldsmitha.

Apropriované útržky videného (na stenách metra), nájdeného (lístok na lietadlo), publikovaného (nielen na webe) a inak zaznamenaného materiálu sa vďaka jeho rekontextualizácii, prameniacej i v subjektívne ovplyvnenom procese hrdinky/autorky (nielen v zmysle cesty a času od rána do noci, čo je tiež pôsobivo vizuálne obkreslené), menia na myšlienkovo nasýtené a interpretačne plodné, súčasne emocionálne pôsobivé cestovanie v čase a prúde (i vedomia).

Autorka narába s iróniou, čím posilňuje funkčné využívanie slangu, vytvára jazykovo (aj s pomocou aliterácií a tvarovania slov) a obrazovo hravé textovanie, ktoré je začlenené do priestorovo aj pocitovo urbánneho veršového rámca. Súčasťou zbierky sú vysvetľujúce komentáre, korešpondujúce s jej konceptuálnym charakterom a umožňujúce nám adekvátnejší vstup do knihy, ktorej náčrt vznikol na autorkinom pobyte v USA.

Husárová vytvorila presvedčivé a v mnohých ohľadoch ambivalentné (aj na to odkazuje názov knihy) básne, ktoré sú vzdialené tak klišéovitej a zotrvačnej poézii, ako aj samoúčelnému experimentovaniu. Vyhla sa napr. recyklovaniu mnohokrát recyklovaného ready madu bez využitia nového kontextu či oprašovaniu avantgárd bez pridanej hodnoty. Čo totiž malo zmysel kedysi, aj v zmysle posúvania umeleckých smerov, dnes nestačí.

Zbierka je precízne vystavaným experimentálnym konceptom – takým, ku ktorému sa oplatí vracať, pretože jeho potenciál sa nevyčerpáva návodom na recepciu či dvoma prečítaniami. Básne tvoria kompaktný celok, novými čítaniami ho však jemne pozmeňujeme – aj v závislosti od nášho skúsenostného horizontu. Takisto nejde o koncept zaseknutý na pol ceste, v zmysle elaborátu načatých, no často nedotiahnutých textových zámerov, resp. nekompaktnosti, ktorá ide v konečnom dôsledku proti konceptuálnemu zámeru. Texty sú miestami angažované v zmysle Osobné je politické, čo jej tiež pridáva na komplexnosti.

Kniha je zasadená do inokrajného prostredia. To je podporené jej cudzojazyčnou mutáciou (verše sú písané v angličtine, projekt, ktorého sú súčasťou, je dostupný v oboch jazykoch na www.liminal.name). Jej odkaz je však transnacionálny, resp. pôsobivo komunikuje naprieč národnými hranicami – a to nielen vďaka výpovednej výtvarnej zložke.

Do nášho kontextu sa tak dostáva inakosť aj tohto typu. Husárovej cudzokrajná skúsenosť vnáša do slovenského diskurzu relatívne iný typ textovania aj premýšľania. A to nielen motivicko-tematicky, ale i prostredníctvom inde bežnejších a mnou skôr letmo naznačených textových postupov.

 

Skrátená verzia vyšla v denníku Pravda, 1. 3. 2013.